Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Wchodzą w życie nowe przepisy regulujące tryb udzielania, uchylania lub zmian europejskich aprobat technicznych, ich zakres i formę oraz sposób ustalania odpłatności za przeprowadzane czynności. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004 roku w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania weszło w życie 18 listopada br.

Rozporządzenie określa m.in., że europejskiej aprobaty technicznej udziela się na wyroby budowlane, na które m.in. nie zatwierdzono zharmonizowanej normy europejskiej. Udziela się ich również w przypadku, gdy nie istnieje krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego UE lub EFTA uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Chodzi tu o wyroby, które są objęte wytycznymi do europejskich aprobat technicznych publikowanymi przez ITB w Warszawie oraz wyroby różniące się od wyrobów budowlanych objętych istniejącymi, zharmonizowanymi normami europejskimi i wytycznymi do europejskich aprobat technicznych. Do udzielania europejskich aprobat technicznych upoważniony jest Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, który uczestniczy w pracach Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych (EOTA). Działalność ITB w zakresie objętym rozporządzeniem prowadzona jest odpłatnie, na koszt wnioskodawcy.

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., na podstawie której wydane zostało rozporządzenie, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE albo znakiem budowlanym. Analogicznie jest w sytuacji, gdy wyrób jest umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Zaś oznakowanie CE oznacza, że dokonano oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jak wynika z powyższych przepisów, europejska aprobata techniczna jest jednym z dokumentów, z którym dokonuje się oceny zgodności wyrobu budowlanego, w celu jego oznakowania CE.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA