Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Stowarzyszenie Klub Łazienka 2001 wprowadziło kodeks etyki dla swoich członków, którym zobowiązani są oni posługiwać się w działalności gospodarczej. Jak mówi preambuła dokumentu istotą wykładni Etyki Kupieckiej jest stworzenie podstaw mechanizmów zapobiegania konfliktom oraz zasad umożliwiających organom Stowarzyszenia sprawiedliwe ich rozstrzyganie, z uwzględnieniem powszechnie respektowanych dobrych obyczajów kupieckich, zasad współżycia społecznego i obowiązujących przepisów prawa. Zasady Etyki Kupieckiej mają jednak przede wszystkim pomóc w kreowaniu obrazu Stowarzyszenia, a tym samym całej branży wyposażenia łazienek, jako instytucji nowoczesnej, wzorowo zarządzanej i godnej naśladowania. Niniejsze Zasady Etyki wchodzą w życie w lipcu br.


O znaczeniu kodeksu rozmawiamy z Jackiem Różyckim, prezesem Stowarzyszenia Klub Łazienka 2001.

Postanowienia kodeksu istniały już wcześniej w nieformalnej, niepisanej formie...

Zebraliśmy to, co od początku przyświecało i powstaniu Stowarzyszenia, i jego działalności. Przelaliśmy na papier główne ustalenia, którymi staramy się kierować na rynku, czyli uczciwością biznesową, przejrzystością, etc.

 

Za dokumentem musi stać też organ przestrzegający zawartych w kodeksie postanowień. Jak to będzie funkcjonowało w praktyce?

Jest już w Stowarzyszeniu sąd koleżeński i tu nie potrzeba tworzenia niczego nowego. Poza tym, w tym kraju mamy już dość komisji. Nie sądzę też, żebyśmy mieli do czynienia z jakimiś spektakularnymi aferami. To co najlepszego udało się osiągnąć Stowarzyszeniu, to fakt, że wszyscy jego członkowie - kierujący firmami, doskonale się poznali. W takiej sytuacji, jeżeli coś jest nie tak, nikt do nikogo nie musi wysyłać pisma z upomnieniem, wystarczy bezpośrednia rozmowa. Łatwiej się rozmawia z kimś kogo się zna, niż z kimś, o którym wiemy jedynie, że jest szefem danej firmy. Znając firmy, które wchodzą w skład Stowarzyszenia nie przewiduję tu wielkich sporów między nimi. Bardziej chcemy pokazać na zewnątrz, jak według nas biznes w tej branży powinien wyglądać; co uważamy za etyczne, a co nie.

 

Punkt pierwszy kodeksu mówi o piętnowaniu nierzetelnej konkurencji. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Będzie się to odbywało z naszej inicjatywy z pomocą mediów oraz organów, które są do tego powołane, czyli Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i wszelkimi innymi dostępnymi środkami. Chcemy działać w interesie konsumenta, który często wobec nierzetelności firm pozostaje bezbronny. Są określone zasady prowadzenia biznesu w naszym kraju, co wiąże się z określonymi kosztami. Uczciwa konkurencja polega na tym, że wszyscy przestrzegają tych samych zasad i ponoszą te same koszty. Jeżeli jedni tego przestrzegają, wydają pieniądze na projekt, badania i atesty, a drudzy się do tego nie stosują, to jest to działanie nieuczciwe.

 

Idealną sytuacją byłoby, aby przepisy te obowiązywały również firmy handlowe. Czy Stowarzyszenie próbuje włączyć je w swoje struktury?

Stowarzyszenie Klub Łazienka 2001 jest zrzeszeniem producentów i myślę, że takim pozostanie. Firmy handlowe mają swoje organizacje. Myślę, że tu efekt dobrej, zgodnej z prawem współpracy możemy osiągnąć w nieco inny sposób. Jeżeli firmy handlowe zobaczą, że 80% producentów, z którymi handlują wyznaje zasady rzetelności, to one też się będą do tego stosować. Zresztą problem podróbek nie dotyczy firm handlowych z pierwszej ligi. Firmy, które rozdają karty na rynku nie handlują podróbkami. To nie znaczy jednak, że problem nie istnieje. Ale jak zwykle rynek będzie regulował ten problem i musimy sobie z tym radzić.

 

 

RozdziaŁ I

Przepisy ogólne

 

Kodeks Etyki Kupieckiej Stowarzyszenia Klub Łazienka 2001 określa etyczne zasady postępowania obowiązujące członków Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

 

RozdziaŁ II

Zasady postępowania

 

¤. 1

Członek Stowarzyszenia kieruje się w swojej działalności zasadami uczciwości i rzetelności kupieckiej oraz zawsze przestrzega prawa i dobrych obyczajów handlowych, a także postanowień zawartych w niniejszych zasadach oraz uchwałach uprawnionych organów Stowarzyszenia, a w szczególności zobowiązany jest do:

 

1. piętnowania producentów oferujących do sprzedaży na terenie RP produktów bez wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń lub atestów,

2. piętnowania podmiotów oferujących do sprzedaży produkty będące imitacją tzw. podróbką produktów oferowanych przez członków Stowarzyszenia,

3. prowadzenia reklamy i promocji w sposób rzetelny i uczciwy oraz powstrzymywania się od reklamy, która mogłaby wprowadzić w błąd konsumenta,

4. udostępnienia tylko wiarygodnych danych do przeprowadzanych badań marketingowych, aby służyły one jako rzetelne źródło informacji,

5. powstrzymywanie się od publicznej krytyki marek, produktów, metod prowadzenia działalności gospodarczej innych Członków Stowarzyszenia, jeśli taka krytyka mogłaby, nawet pośrednio, być uznana za niezgodną z prawdą lub sprzeczną z zasadami uczciwej i rzetelnej konkurencji,

6. informowania członków Stowarzyszenia o istotnych, jego zdaniem, wydarzeniach i zjawiskach gospodarczych, dotyczących jego regionu i specyfiki działania,

7. respektowania i przestrzegania wszelkich uzgodnień podjętych większością głosów na spotkaniach Stowarzyszenia,

8. prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska.

 

¤. 2

Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w szczególności zaś przepisów:

- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

- ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o sprzedaży konsumenckiej,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych

 

 

RozdziaŁ III

Stosunki pomiędzy członkami Stowarzyszenia

 

¤. 3

1. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany poinformować Zarząd o każdym sporze między nim a innym członkiem Stowarzyszenia, w miarę możliwości, zanim spór zostanie skierowany na drogę postępowania sądowego lub arbitrażowego. Taki spór może zostać poddany procedurze pojednawczej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu.

2. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do poinformowania pozostałych członków o działaniach sprzecznych z kodeksem, których dopuścili się inni uczestnicy rynku wyposażenia łazienek (dystrybutorzy i dostawcy).

 

¤. 4

Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany przestrzegać postanowień Kodeksu, a za ich naruszenie może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w trybie postanowienia Statutu.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA