Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Problem podatku VAT jak bumerang powraca na łamy \"Łazienki\". W poprzednim numerze pytaliśmy producentów wyposażenia łazienek, jak podwyższenie stawki VAT na materiały budowlane po wejściu Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na ich działalność. Teraz postanowiliśmy dowiedzieć się więcej na temat możliwości wystawiania przez firmy wykonawcze faktur z 7% stawką VAT na produkt wraz z usługą (montażem).

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) z 11 marca br. zezwala na stosowanie 7% stawki VAT od towarów i usług w przypadku robót budowlano-montażowych, remontowych lub konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Warunkiem jest jednak, aby jednostka świadcząca usługę była podatnikiem VAT. Taka firma dokonuje zakupu materiałów ze stawką 22%, dostarcza je na miejsce i wykonuje usługę zgodnie z umową, po czym wystawia fakturę ze stawką 7% na usługę z materiałem. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego (22%) jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego (7%), podatnik (tj. jednostka świadcząca usługę) ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. W tym celu musi przedstawić właściwemu Urzędowi Skarbowemu wymaganą dokumentację rozliczenia podatku. Zwrot różnicy podatku powinien nastąpić w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Jeżeli jednak zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik Urzędu Skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Chociaż przepisy te obowiązują już od czterech miesięcy, kwestia 7% stawki VAT budzi wciąż wiele kontrowersji. Po części wynikają one zapewne z nieznajomości prawa przez wykonawców. Częściowo jednak spowodowane są także sprzecznymi interpretacjami zapisów ustawy, jakie wydają poszczególne organy państwowe (Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów, a nawet GUS).

Czy w związku z tym wystawianie faktur z 7% stawką VAT jest możliwe i - co ważniejsze - czy jest to bezpieczne?

 

 

Ustawa z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z dn. 5 kwietnia, Nr 54, poz. 535)

 

Ą artykuł 146, ust. 1 pkt. 2: \"W okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do: a) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, b) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych\"

Ą artykuł 146, ust. 2: \"Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego\"

Ą artykuł 146, ust. 3: \"Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a, rozumie się: a) sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, b) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, c) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego\"

 

 

Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa

 

- Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami instalatorzy (działający jako firmy będące płatnikiem VAT) mają oczywiście prawo do wystawiania faktur z 7% stawką VAT za wykonaną usługę (w obszarze budownictwa mieszkaniowego) wraz z kosztem materiałów służących wykonaniu tej usługi. Oznacza to, że do sumy kosztów netto (nabycia materiałów i usługi) dolicza się 7% VAT.

I taki jest obowiązujący porządek prawny, ale od mniej więcej trzech miesięcy słyszę o związanych z tą kwestią problemach. Izby Skarbowe podobno nie chcą przyjmować takich faktur. Kiedy jednak proszę o konkretny przykład, że Izba Skarbowa odmówiła przyjęcia faktury rozliczenia 7% VAT-u, zapada cisza. Nie widziałem i nie słyszałem jeszcze nawet o jednym takim przypadku, choć oczywiście nie wykluczam, że coś takiego może mieć miejsce. Mam wrażenie, że niektórzy przedsiębiorcy nie znają podstawowych zasad albo, z uwagi na ograniczoną płynność, nie chcą finansować przez około 3 miesiące różnicy pomiędzy zapłaconym (22%) a naliczonym (7%) VAT-em.

Przypomnę więc elementarz VAT-u. Płatnik VAT składa rozliczenie w Izbie Skarbowej. Rozliczenie to składa się z 2 elementów: VAT-u zapłaconego i naliczonego. Jeżeli instalator kupując materiały zapłacił więcej podatku (22% VAT) niż naliczył później ostatecznemu klientowi (7%) to otrzyma z Izby Skarbowej zwrot tej nadpłaty. Niestety to trwa i oznacza zamrożenie określonych kwot.

A równocześnie proponuję, aby zamiast żyć w mitach, przeprowadzić dowód prawdziwości szerzonej tezy, iż niemożliwe jest rozliczanie faktur z 7% VAT-em. Niech któraś z firm pokaże, że Izba Skarbowa odmówiła jej zwrotu. Od trzech miesięcy deklaruję, że zajmę się pomocą w takiej sprawie. Wydaje się jednak, że to firmy instalujące (remontujące, budujące) po prostu nie chcą wystawiać faktury z 7% stawką VAT. Nie chcę wyciągać dalej idących wniosków, ale mam prawo twierdzić, iż branża instalatorów jest po prostu słabo zorganizowana i nie potrafi działać we wspólnym interesie.

Trzeba jednak powiedzieć o drugiej stronie problemu. Możliwość nabywania przez osoby fizyczne materiałów z realną stawką 7% występuje tylko wtedy, kiedy usługa jest realizowana poprzez firmy będące płatnikiem VAT. Wszyscy ci, którzy kupują materiały, bo chcą budować czy remontować w systemie gospodarczym nie mają tej możliwości i płacą 22% VAT.

Rozwiązaniem tej kwestii może być projekt ustawy o zwrocie VAT, który został wiosną tego roku opracowany przez nasz związek. Prace nad nim są już dość zaawansowane i niezależnie od tego, jaka będzie ostateczna treść ustawy, radzę wszystkim tym, którzy samodzielnie nabywają materiały, aby zachowali faktury, gdyż one

będą podstawą obliczenia

wysokości zwrotu części (różnica pomiędzy 22% a 7%) podatku VAT. Nawet jeśli ustawa

wejdzie w życie pod koniec roku, to dotyczyć będzie także wydatków poniesionych po 1 maja br.

 

 

 

 

 

 

Piotr Kuźmiak, główny księgowy -prokurent Bims Plus Spółka z o.o. w Poznaniu

 

- Od 30 kwietnia br. odbyliśmy 25 spotkań z klientami z całej Polski. Łącznie wzięło w nich udział około 1000 osób - przedstawicieli firm wykonawczych. Spotkania były poświęcone nowej ustawie o VAT oraz warunkom, jakie muszą spełnić firmy wykonawcze, by zastosować 7% stawkę podatku na roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Nasi klienci (wykonawcy) mówili otwarcie, że się boją, że my w swej argumentacji wspieramy się wyrokami i autorytetami, a oni pozostają często sami wobec wszechmocnych urzędników, którzy mogą doprowadzić do likwidacji ich firmy. Nawet kiedy będą mieli rację, to będzie to dla nich wątpliwa satysfakcja, gdy stracą źródło utrzymania. Żeby rozwiać ich obawy, każdego zaopatrzyliśmy w opinię prawną i interpretację zawierającą treści wszystkich ważnych wyroków oraz pisma Ministra Finansów.

Zwracaliśmy uwagę także na aspekt moralny i rynkowy związany z zastosowaniem właściwej stawki podatku. Podkreślaliśmy, że zastosowanie niższej stawki podatku wobec klienta ostatecznego, który nie może sobie tego podatku odliczyć, jest obowiązkiem uczciwego kupca. Podkreślaliśmy, że nieuzasadniony lęk czy konieczność oczekiwania na zwrot różnicy podatku z budżetu państwa nie usprawiedliwia wykonawców.

W sposób szczególny zwracaliśmy uwagę na zawarte w ustawie definicje dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej. Wskazaliśmy na sprzeczności zawarte w treści art. 146 ust.1 pkt 2 lit. a i b z treścią art. 146 ust. 2, w którym zgubiono sformułowanie \"oraz remontów i robót konserwacyjnych\". Dwie różne definicje tych samych robót z ust. 1 i 2 tego artykułu dotyczące infrastruktury towarzyszącej już skutkują stwierdzeniami organów podatkowych, że stawka 7% nie ma zastosowania do remontów infrastruktury towarzyszącej i do robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą na już zasiedlonych osiedlach mieszkaniowych. Naszym zdaniem taka interpretacja jest błędna, co potwierdza orzecznictwo na gruncie starej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.

Mam nadzieję, że przeprowadzone spotkania pomogły firmom wykonawczym i rozjaśniły nieco sytuację, choć ze względu na sprzeczności w prawie i różne interpretacje przepisów nie można dziś powiedzieć, że wszystko jest jasne.

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Mierzwiński, instalator, właściciel firmy Instal-System z Konina

 

- Nie widzę problemu z wystawianiem faktur z 7% stawką VAT za usługę z materiałem w przypadku budownictwa mieszkaniowego, sam takie faktury wystawiam. Co prawda nie otrzymałem jeszcze zwrotu nadpłaty, ale mam nadzieję, że Urząd Skarbowy nie będzie robić problemów w tym względzie.

Gorzej jest z producentami, którzy próbują po 1 maja sprzedawać materiały razem z usługą montażową stosując stawkę 7% zarówno na usługę, jak też na materiał. Z tego co wiem, a wypowiadało się na ten temat Ministerstwo Finansów, takie działania ze strony producentów są zabronione. Powinni oni sprzedawać produkty z 22% VAT-em, a stawka 7% może być stosowana tylko na usługi. Jedynie firmy prowadzące działalność usługową mogą sprzedawać towar z usługą z 7% VAT-em. Oczywiście materiały nabywają one z 22% VAT-em, ale później sprzedając towar z usługą instalator może wytawić fakturę z 7% stawką VAT. Różnica, czyli 15% powinna być zwrócona przez Urząd Skarbowy, ale na razie upłynęło jeszcze zbyt mało czasu i faktury nie zostały jak dotąd rozliczone. Czas pokaże, jak będzie ze zwracaniem nadpłaty, ale póki co nie boję się wystawiania faktur z 7% stawką VAT.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA