Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

O instrumenty polityki handlowej, które mogą mieć największe znaczenie w zakresie przezwyciężania skutków spodziewanego spadku sprzedaży na rynku materiałów budowlanych zapytaliśmy przedstawicieli branży.

REKLAMA

O instrumenty polityki handlowej, które mogą mieć największe znaczenie w zakresie przezwyciężania skutków spodziewanego spadku sprzedaży na rynku materiałów budowlanych zapytaliśmy przedstawicieli branży.


Wojciech Marusiński, kierownik działu handlowego i członek zarządu firmy Valvex SA

 

- Na ewentualne następstwa przewidywanego spadku obrotu na rynkach wyrobów budowlanychĘ patrzeć należy przez asortyment konkretnych firm. Największa koniunktura \"przedunijna\" notowana jest w tych segmentach rynku, w których sprzedaje się wyroby o znacznej cenie jednostkowej (kotły, drogie systemy hydromasażu itp.). W ich przypadku wzrost podatku VAT o kilkanaście procent nominalnie przełoży się na znaczne wzrosty ich cen detalicznych i przewidywalny spadek sprzedaży. Jeśli chodzi np. oĘ pozostające w naszej ofercie elementy armatury, czyli produkty o charakterze uzupełniającym, o którychĘ zakupie w dużym zakresie decydują instalatorzy, spadki sprzedaży nie muszą być juz tak głębokie. Nieco inaczej wygląda sprawa w zakresie baterii, chociaż z naszego punktu widzenia trudno mówić o konkretnych działaniach podejmowanych w związku z przewidywaną sytuacją na rynku baterii w ogóle. Nasze ewentualne wysiłki będą wpisane w realizowane od dawna strategie ciągłego doskonalenia oferty i minimalizacji kosztów, w tym również nakładów wydatkowanych bezpośrednio na produkcję, oraz strategię zdecydowanego wchodzenia na rynki zagraniczne. Na rynek patrzymy nie z perspektywy tylko własnego kraju, ale z perspektywy globalnej. Akcesja Polski do UE zlikwidowała granice celne, dzięki czemu mamy większe możliwości związane z lokowaniem naszych produktów na tamtejszych rynkach. Temu właśnie celowi podporządkowaliśmy m.in. nasze działaniaĘ ukierunkowane na promocję naszej nowej marki baterii Graff na najbardziej wymagających rynkach europejskich.

 

Marzena Janiszewska, analityk w firmie ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

 

- Akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej może w początkowym okresie negatywnie wpłynąć na kształtowanie się popytu na rynku usług i materiałów budowlanych. Źródłem tego będzie przede wszystkim fakt, iż obawa inwestorów przed wzrostem stawki VAT skłoniła ich do zintensyfikowania działań zakupowych jeszcze w ubiegłym roku. Istotne znaczenie dla zmniejszenia poziomu sprzedaży materiałów budowlanych w poszczególnych punktach dystrybucji może mieć także zaostrzenie konkurencji. Jak wykazało badanie przeprowadzone przez naszą firmę, to właśnie wzrost poziomu konkurencji jest obok zwiększenia stawki VAT i wzrostu importu materiałów budowlanych jedną z najczęściej wyrażanych przez handlowców obaw związanych z akcesją Polski do struktur UE. W związku z tym wiele badanych placówek zamierza skoncentrować swoje działania na rozszerzaniu oferty produktowej. Pozwoli to nie tylko na bardziej kompleksową odpowiedź na potrzeby klientów, ale i bezpośrednio wpłynie na rozszerzenie grupy docelowej o nowych nabywców, którzy dotąd pozostawali poza obszarem oddziaływania. Firmy handlowe ponadto zintensyfikują działania związane z poprawą jakości i efektywności obsługi klienta, co pozwoli na podniesienie poziomu ich konkurencyjności. Producenci materiałów budowlanych posiadający ugruntowaną pozycję na rynku nie powinni obawiać się negatywnych konsekwencji akcesji Polski do struktur UE. Zdecydowana ich większość posiada już bowiem zagranicznych kontrahentów, a tym samym i doświadczenie funkcjonowania w warunkach zaostrzonej konkurencji. Otwarcie zachodniej granicy z pewnością natomiast wpłynie na zwiększenie eksportu materiałów budowlanych.

Dariusz Cygal, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży Krakowskiej Fabryki Armatur SA

 

- Przewidywany spadek obrotów na rynku budowlanym wiąże się przede wszystkim ze wzrostem podatku VAT oraz z dezorientacją i niepewnością odbiorców co do sytuacji w jakiej znajdzie się rynek po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej. Jednak od 1 maja nie przewidujemy załamania się rynku wyposażenia łazienek. Niewątpliwie maj i czerwiec będą miesiącami o niższym popycie niż w roku ubiegłym. Sytuacja ta została uwzględniona w naszych planach sprzedażowych, dlatego nie planujemy doraźnych akcji promocyjno-marketingowych wynikających z tego stanu. Nasze działania będą przebiegać zgodnie z przyjętą długoterminową strategią w zakresie polityki marketingowej i handlowej. Niewątpliwie czynnikiem decydującym o wysokości sprzedaży w pierwszym okresie po akcesji będzie cena i jej zmiany. KFA nie zamierza obniżać cen po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej, gdyż podwyżka cen naszych wyrobów w lutym wynikała ze wzrostu kosztów materiałów, a nie z chęci czerpania dodatkowych zysków w gorącym okresie przed wstąpieniem Polski w struktury UE i podwyżką podatku VAT. Cały czas na bieżąco śledzimy i analizujemy sytuację na rynku wyposażenia łazienek i dostosowujemy bieżące działania do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Andrzej Kulczyński, dyrektor handlowy w firmie Sanpol (Poznań)

 

- Spadek obrotów na rynku materiałów budowlanych w pierwszych miesiącach po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej można uznać za nieunikniony. Zdeterminowana m.in. regulacjami fiskalnymi krótkookresowa koniunktura poprzedzająca przystąpienie Polski do UE sprawiła, że przy stosunkowo ograniczonych możliwościach finansowych społeczeństwa rynek wchłonął znaczną część zgromadzonych środków przeznaczonych na realizację tegorocznych inwestycji. Sytuacja taka będzie wymagać od firm oferujących materiały budowlane dużej rozwagi, ponieważ trudno będzie np. pokryć ew. straty z początkowego okresu nadwyżką z okresów późniejszych. Jeśli chodzi o naszą firmę, posiadamy wypracowaną, stabilną pozycję na rynku, którą będziemy się starali utrzymywać i umacniać także w okresie planowanego spadku obrotów w skali całego rynku. Dlatego też przewidujemy podjęcie szeregu działań ukierunkowanych na realizację wspomnianego celu, które dodatkowo będą uwzględniać charakterystykę zarówno samej firmy, jak i rynku, na którym ona funkcjonuje. Jeśli chodzi o branżę jako całość, nieuniknionym sposobem przezwyciężenia trudności spowodowanych spadkiem obrotów, a co za tym idzie także przychodów poszczególnych firm, będzie minimalizacja kosztów działalności, a warunkiem powodzenia jest racjonalność takiej operacji.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA