Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Pomimo faktu, że do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zostało już mniej niż 100 dni, polscy przedsiębiorcy wciąż mają szansę na uzyskanie dofinansowania z unijnych środków przedakcesyjnych. Chodzi tu zwłaszcza o programy dla małych i średnich przedsiębiorstw, realizowane w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2001 SSG) Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw (stan na styczeń 2004 r), w których finansowaniu w znacznym stopniu partycypuje UE.

Jednym z tych programów jest Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego celem jest stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej województw Polski. Wszystkie województwa objęte są pomocą Programu Rozwoju Przedsiębiorstw poprzez rozwój małych i średnich firm i tworzenie nowych miejsc pracy. Program Rozwoju Przedsiębiorstw ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku. Minimalna kwota dotacji wynosi 500 euro, zaś maksymalna 5000 euro. Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu PRP to 60 proc. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 8 miesięcy oraz nie dłużej niż do 15 sierpnia 2004 r. Wykonawcami usług konsultacyjnych w ramach Programu będą konsultanci i organizacje akredytowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Agencja dysponuje listami ww. organizacji na swoich stronach internetowych www.parp.gov.pl).

Budżet Programu Rozwoju Przedsiębiorstw dla 16 województw wynosi 4,67 mln euro, w tym 3,5 stanowią środki Phare. Zakończenie okresu zawierania umów (termin zawierania umów o dotacje pomiędzy Jednostką Kontraktującą (rolę taką pełnią Regionalne Instytucje Finansujące) a przedsiębiorstwami upływa z dniem 15 czerwca. Zakończenie okresu wydatkowania środków (ostateczny termin otrzymania przez Regionalną Instytucję Finansującą wniosku o wypłatę dotacji, sprawdzenia pod względem administracyjnym oraz dokonania płatności na rzecz beneficjenta) mija zaś 15 listopada bieżącego roku.

Dostępne jeszcze terminy składania wniosków to:

Ą 8 marca 2004 r. do godz. 15.00 dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego;

Ą 9 lutego 2004 r. do godz. 15.00 dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego

Ą 5 kwietnia 2004 r. do godz. 15.00 (ostatni termin) dla wszystkich województw.

POMOC DLA EKSPORTU. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą również ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych realizowanego w ramach Phare 2001. Według stanu na styczeń br. przyjmowanie wniosków w województwach łódzkim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim zostało wstrzymane do odwołania z powodu wyczerpania środków. W pozostałych województwach program jest dostępny.

Celem programu jest wzrost eksportu małych i średnich przedsiębiorstw. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych ustanowił Fundusz Dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na współfinansowanie działań realizowanych w związku z rozwojem eksportu przedsiębiorstw. Dotacje przyznawane są przedsiębiorstwom w celu zwiększenia ich konkurencyjności i efektywności na rynkach eksportowych poprzez współfinansowanie projektów wdrażających Plany Rozwoju Eksportu Przedsiębiorstw oraz wybrane działania ukierunkowane na rozwój rynków eksportowych. Minimalna kwota dotacji to 1500 euro, maksymalna - 10000 euro.

Maksymalny czas trwania Projektu jest analogiczny jak w przypadku Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. Identyczne jest również maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu, czyli 60 proc. Całkowity budżet Programu zamknął się kwotą 5,533 mln euro, z czego 4,15 mln stanowią środki Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o udzielenie dotacji są dostępne w siedzibach Regionalnych Instytucji Finansujących właściwych dla siedziby wnioskodawców oraz na ich stronach internetowych. Wszelkie pytania dotyczące wniosków o udzielenie dotacji mogą być kierowane do siedziby Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu (ich spisy wraz danymi kontaktowymi są w posiadaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie internetowej www.parp.gov.pl).

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA. Oprócz wspomnianych Programów współfinansowanych ze środków unijnych, małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż mogą starać się o środki z dotacji finansowanych z budżetu państwa. Jedną z nich jest m.in. dotacja na konsolidację. Dotacja skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców i przeznaczona na finansowanie części kosztów usług doradczych związanych z procesem łączenia się małych lub średnich przedsiębiorców. Dotacja nie może przekroczyć 50 proc. ceny netto usług doradczych, o których mowa powyżej, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 60 tys. zł. Wnioski sporządzone zgodnie z określonym formatem wraz z wymaganymi załącznikami o udzielenie dotacji są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z kolei dotacja na pozyskanie dofinansowania realizowana w ramach działań na rzecz podniesienia konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest przeznaczona na finansowanie części kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem finansowania działalności gospodarczej. Polega ono w szczególności na dopuszczeniu akcji emitowanych przez przedsiębiorcę do publicznego obrotu i wprowadzeniu ich na regulowany rynek papierów wartościowych. Dotacja nie może przekroczyć 60 proc. ceny netto usług, o których mowa powyżej, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 15000 euro. Wnioski o udzielenie dotacji są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco przez PARP.

Kolejną z możliwych do uzyskania jest dotacja na wspólną ofertę. Program ten umożliwia małym i średnim przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu państwa na pokrycie części kosztów netto usług doradczych obejmujących przygotowanie wspólnej oferty realizacji zamówienia publicznego udzielonego przez podmiot krajowy lub zagraniczny. Budżet funduszu dotacji wynosi 100 tys. zł wydatkowanych z budżetu państwa.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA