Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

  W latach 2007-2013 do Polski napłynie strumień pieniędzy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Znaczna część tych środków będzie skierowana do mikro, małych i średnich firm. Trwają negocjacje między polskim rządem a Komisją Europejską w sprawie ostatecznych ustaleń dotyczących poszczególnych priorytetów. Dlatego już dziś warto przyjrzeć się dotychczasowym doświadczeniom firm oraz zapoznać się z projektami poszczególnych programów aby znaleźć tam swoje miejsce i szansę na uzyskanie wsparcia. Tym bardziej, że procedura aplikowania dla kogoś kto robi to pierwszy raz, może okazać się dość czasochłonna.

W PRZYSZŁYM OKRESIE programowania przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie rozpisane w konkretnych programach operacyjnych. Najważniejszym z nich, z punktu widzenia firmy jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Z instrumentów przewidzianych do realizacji w ramach PO IG będą mogły skorzystać następujące grupy beneficjentów: mali i średni przedsiębiorcy (prawie 46% planowanego wsparcia), jednostki sfery badawczo-rozwojowej, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, jednostki administracji centralnej i obywatele. Wsparcie przewidziane w ramach PO IG udzielane będzie niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy, dzięki czemu jest uzupełnieniem działań przewidzianych w 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz w pozostałych programach krajowych ujętych w Narodowej Strategii Spójności (NSS).
Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy oraz wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
Należy podkreślić, że PO IG nie jest kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 (SPO-WKP). Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli realizować inwestycje o zbliżonym charakterze do tych, które realizowane były w ramach cieszącego się ogromną popularnością działania 2.3. SPO-WKP Dotacje dla MSP na inwestycje, będą mogli uzyskać wsparcie w ramach jednego z 16 RPO funkcjonujących w ich województwie. Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji otoczenia biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych (tj. np. parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów zaawansowanych technologii). W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.
Ze wszystkich siedmiu priorytetów, które precyzyjnie opisują zakres wsparcia, na uwagę przedsiębiorców zasługuje Priorytet 4. – inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Priorytet ten jako jedyny skierowany jest wyłącznie dla przedsiębiorców i jednocześnie ma największy udział w podziale środków – 34%. Jego celem jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG w latach 2007-2013 wyniesie około 9,7 mld euro, z czego ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ok. 8,3 mld euro. Obok opisujemy dotychczasowe doświadczenie dwóch firm z branży instalacyjno-sanitarnej, które uzyskały wsparcie ze środków unijnych. Może to stanowić swego rodzaju inspirację dla chętnych, planujących starania o wsparcie najnowszych programów UE.

PIOTR BUBELA

OPINIA EKSPERTA
Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
W nowym okresie programowania 2007 – 2013 nastąpi zmiana w systemie dystrybucji dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorców. W ubiegłych latach główna oferta dla MSP znajdowała się w programie „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, obecnie fundusze na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw będą pochodzić z Regionalnych Programów Operacyjnych, których jest 16, tyle ile województw. Zarządzać tymi funduszami będą Urzędy Marszałkowskie, a wiec tam należy szukać informacji na co, dla kogo i kiedy fundusze zostaną uruchomione. Jeśli chodzi o Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, to nasza oferta skierowana będzie głównie do przedsiębiorców (bez względu na wielkość firmy), którzy realizują wysoko innowacyjne projekty. Innowacje będą rozpatrywane co najmniej na poziomie krajowym.

POZYSKANIE DOFINANSOWANIA PRZEZ FIRMĘ BEHRENDT
Jednym z beneficjentów z branży instalacyjnej jest firma handlowa Behrendt, która dzięki możliwościom wsparcia ze środków UE zrealizowała dwa projekty. Pierwszy dotyczył zakupu wózka widłowego, niezbędnego do usprawnienia pracy działu magazynowego. W tym przypadku postanowiono samodzielnie przygotować wniosek i prowadzić jego rozliczenie. – Postanowiliśmy sami napisać wniosek – zaangażowaliśmy do tego celu zespół trzech osób z naszej firmy. Zebranie niezbędnych dokumentów zajęło nam ok. trzy tygodnie. Ale było warto. Uzyskaliśmy 50% dotację na wózek warty 80 tys. zł – mówi Marian Behrendt, właściciel firmy. Dotację przyznał Fundusz Dotacji Inwestycyjnych działający w ramach Programu Phare 2002 SSG „Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Przedsiębiorczość w Polsce”. Zakupiony wózek znacznie zwiększył bezpieczeństwo obsługi klienta i poprawił organizację pracy. Oczywiście nie obyło się bez problemów – wymagania aplikacji były bardzo wysokie i czasochłonne. Ale jak wiemy, tego typu uwagi zostały uwzględnione w zasadach wnioskowania w nowym okresie programowania 2007-2013 i jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – ma być znacznie prościej. Trudne doświadczenia spowodowały, że wniosek o kolejną dotację Marian Behrent powierzył zewnętrznej firmie konsultingowej. Tym bardziej, że sprawa dotyczyła dotacji na wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9000-2001. W tym przypadku także udało się firmie uzyskać dotacje, mimo iż obowiązywała tu zasada refundacji kosztów – czyli najpierw firma poniosła część kosztów wdrożenia z własnych środków, a następnie uzyskała dotację. Te dwa zakończone sukcesem projekty poza wymiernymi korzyściami tej formy wsparcia pokazują także rozpiętość ich możliwości. Z jednej strony konkretny i namacalny produkt – wózek widłowy z drugiej zaś coś czego nie można dotknąć – system zarządzania jakością.

POZYSKANIE DOFINANSOWANIA PRZEZ FIRMĘ REFLEKS
W pojęcie innowacyjności doskonale wpisuje się hurtownia instalacyjno-sanitarna Refleks z Białegostoku. Refleks korzystał dotychczas z dofinansowanych usług doradczych i zawsze z tych działań powstawał konkretny produkt – strona internetowa z dostępem do baz danych, projekt rozbudowy salonu łazienek wraz z infrastrukturą czy system wspomagania sprzedaży „Sales Force”. Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni. Projekt „Wdrożenie Mobilnego Systemu Wspomagania Sprzedaży – Sales Force” został współfinansowany w 50% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Phare 2002 SSG (Spójność Społeczna i Gospodarcza) Przedsiębiorczość w Polsce – Regionalny program wsparcia dla MSP, Program: Technologie informatyczne dla przedsiębiorstw. W tym przypadku dzięki współpracy z zewnętrzną firmą specjalizującą się we wdrażaniu systemów informatycznych został opracowany i wdrożony innowacyjny w tej branży system, zarezerwowany dotychczas dla koncernów z sektora dóbr szybkozbywalnych. Dzięki „Sales Force” reprezentant handlowy wyposażony w palmtop ma dostęp on-line do najważniejszych informacji o kliencie (m.in. wykaz zamówień, warunki handlowe, zestawienie faktur) oraz do informacji o aktualnym stanie magazynowym. Tego typu rozwiązanie pozwala na znaczną oszczędność czasu w kwestii realizacji zamówień, co bezpośrednio wpływa na poziom obsługi klienta. Właściciel firmy z nadzieją oczekuje ostatecznych wersji programów operacyjnych. – Nasze obecne plany skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Jeśli więc zostaną przewidziane środki na tego typu działania – na pewno będziemy się starać o ich pozyskanie – mówi Adam Rożko,właściciel firmy Refleks. Refleks ma także swoją metodę na przygotowywanie wniosków. – Wszystkie dotychczasowe aplikacje przygotowywaliśmy w oparciu w własne zasoby personalne. Wychodzimy z założenia, że sprawne monitorowanie prowadzonej inwestycji powinno być realizowane wewnątrz firmy ze względu na znajomość specyfiki problemu – mówi Adam Rożko.

ŹRÓDŁA INFORMACJI
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszestrukturalne.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl
Portal Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki www.eksporter.gov.pl
Portal Funduszy Strukturalnych www.konkurencyjnosc.gov.pl
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA