Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

System logistyki to trudny, ale niezwykle ważny element wewnętrznej organizacji firm. To od niego w znacznym stopniu zależy powodzenie przedsiębiorstwa na rynku. Podnoszenie jakości usług logistycznych (sprawny i szybki transport, odpowiednie opakowanie, nowoczesne magazyny), jak i minimalizowanie nakładów ponoszonych na te działania to jedne z priorytetowych aspektów działalności firm naszej branży.

REKLAMA

System logistyki to trudny, ale niezwykle ważny element wewnętrznej organizacji firm. To od niego w znacznym stopniu zależy powodzenie przedsiębiorstwa na rynku. Podnoszenie jakości usług logistycznych (sprawny i szybki transport, odpowiednie opakowanie, nowoczesne magazyny), jak i minimalizowanie nakładów ponoszonych na te działania to jedne z priorytetowych aspektów działalności firm naszej branży.

O znaczeniu tej dziedziny działalności przedsiębiorstw w budowaniu ich sukcesu na trudnym rynku przekonywały badania opinii przedstawicieli znaczących firm z branży wyposażenia łazienek (producentów, generalnych importerów, dużych firm handlowych) przeprowadzone przez naszą redakcję w gorącym okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Sprawność wewnętrznego zorganizowania firm była jednym z najczęściej podnoszonych zagadnień, w których upatrywano naturalnych sposobów na podniesienie efektywności funkcjonowania firmy jako całości. O ile efektywność tę można przedstawić jako stosunek osiągniętych wyników do poniesionych nakładów, to sprawnie zarządzanej logistyce przypisywano głównie zadanie racjonalnego (tzn. nie pociągającego za sobą nieuzasadnionego spadku poziomu jakości usługi) minimalizowania kosztów oraz likwidacji kosztów zbędnych. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, kiedy ewentualne efekty, warunkowane poziomem sprzedaży i poziomem cen na rynku materiałów budowlanych ogółem, mogą być znacznie ograniczone - według danych GUS tylko w maju wzrost cen materiałów budowlanych, spowodowany wyższymi stawkami podatku VAT, osiągnął tempo ponad 11%.

Branża materiałów budowlanych (w tym także branża szeroko rozumianych materiałów wykończenia wnętrz) odznacza się szeregiem cech warunkujących szczególne podejście do zagadnienia realizacji procesu logistyki. Ważnym czynnikiem jest sezonowość sprzedaży. W okresach zimowych poziom sprzedaży bywa zdecydowanie niższy, aby stopniowo wzrastać w okresie wiosennym i letnim. W pewnym stopniu można przewidywać tempo i dynamikę tych zmian z uwagi na fakt, że z reguły są one wyznaczane przez linię wieloletnich trendów. Oprócz naturalnych, rocznych cykli wielkości sprzedaży wyróżnić można dodatkowe wahania poziomu obrotów, warunkowane czynnikami zewnętrznymi, implikowanymi przez instytucjonalno-prawne otoczenie gospodarki. Modelowy przykład takiej sytuacji stanowiły ostatnie miesiące przed przystąpieniem Polski do UE, kiedy to znaczna część firm produkcyjnych i handlowych notowała rekordowe wielkości sprzedaży, co - jak powszechnie wiadomo - spowodowane było przewidywaniami wzrostu cen wywołanymi zmianami w regulacjach odnośnie podatku VAT. Okres ten, stanowiący poważne wyzwanie dla systemów logistycznych poszczególnych firm, zweryfikował (na ogół korzystnie) sprawność ich funkcjonowania, chociaż odnotowano również przypadki wyprzedaży elementów ekspozycji, wystaw, długiego oczekiwania na towar itp., czyli niekorzystnych zjawisk mogących podważać zaufanie do marki itp.

PRZEPŁYW INFORMACJI WARUNKIEM SUKCESU. Generalnie wszystkie działania logistyczne w ramach procesów biznesowych łańcucha dostaw powinny być podporządkowane konieczności szybkiego, skutecznego i elastycznego reagowania na wszelkie zmiany zachodzące na rynku. W takim przypadku fundamentalne znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi elementami (osobami) systemu logistycznego i stworzenie odpowiedniego raportowania. Równie ważne jest wyposażenie ich w narzędzia informatycznego wspomagania, ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji (np. system typu SAP itp).

- Sprawne wykorzystanie analiz statystycznych do planowania działań logistycznych to jedno. Jest ono niezbędne, jednak nie przesądza o ostatecznym sukcesie - mówi Krzysztof Socha, prezes Ravak Polska S.A. - Równie ważne jest doświadczenie nabyte w trakcie wieloletniej praktyki handlowej. Tylko doświadczony fachowiec może przewidzieć wystąpienie wielu zjawisk rynkowych, które mogą determinować poziom sprzedaży.

- Podstawą dalszego rozwoju efektywności logistycznej musi być także oparta o coraz lepszą efektywność wymiana informacji pomiędzy dystrybutorem a dostawcą - mówi Marek Wójcikowski, dyrektor generalny Opoczno S.A. - Oznacza to konieczność rozwoju systemu informatycznego, zintegrowanego z systemami dostawców oraz zrozumienie potrzeby wymiany informacji. Inne ważne zagadnienie to ciągłe monitorowanie potrzeb konsumenckich, a co za tym idzie - zmian organizacyjnych zarówno po stronie dostawcy jak i dystrybutora.

Ważny aspekt stanowi poziom fachowego przygotowania pracowników, zarówno jeśli chodzi o wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw, jak również pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi pionu logistyki.

- Jak w każdej dziedzinie działalności firmy, także i w tym przypadku pierwszoplanowe znaczenie ma tworzenie profesjonalnego, świetnie przygotowanego do realizacji wyznaczonych zadań personelu - mówi Lech Mielnik, prezes zarządu Hans Grohe Sp. z o.o. - W przypadku naszej firmy osiągnęliśmy to dzięki odpowiedniemu umotywowaniu pracowników oraz budowaniu pozytywnych relacji między nimi; przedkładamy współpracę ponad rywalizację.

Ze stopniem profesjonalnego przygotowania ludzi związany jest bezpośrednio odpowiedni stopień zorganizowania całego działu logistyki w firmie. Warunkuje on wspomnianą sprawność przekazywania informacji, przejrzystość i ciągłość procesu decyzyjnego.

- W ostatnich latach zweryfikowaliśmy swoją politykę w zakresie logistyki - mówi Mirosław Kurzel, kierownik działu logistyki w firmie Bims Plus.

- Zmiany te w bardzo korzystny sposób odbiły się na działalności firmy. Jedną z najważniejszych innowacji było stworzenie zespołu ludzi i decyzja o przeniesieniu kompetencji decyzyjnych w tym zespole na niższe szczeble hierarchii. Przyczyniło się to do uelastycznienia i zwiększenia efektywności działalności logistycznej, a tym samym funkcjonowania całej firmy.

Konkretne rozwiązania i procedury ukierunkowane na podniesienie sprawności organizacji (w tym przypadku logistyki) w poszczególnych przedsiębiorstwach należą do najpilniej chronionych informacji w każdej z firm. Obrazuje to wagę, jaką przykłada się do nich przy wypracowywaniu przewagi na bardzo konkurencyjnym rynku materiałów wykończenia wnętrz.

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Ustalanie optymalnych stanów magazynowych (będących w istocie zamrożonymi aktywami) sprowadza się do znalezienia kompromisu pomiędzy pożądaną rotacją zapasów, a zdolnością szybkiego reagowania na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek.

Przewidywany ogólny spadek obrotów na rynku będzie zmuszał firmy handlowe do zmniejszania zapasów. Koliduje to z pewnymi uwarunkowaniami wpływającymi na konieczność utrzymywania stanów magazynowych na optymalnym poziomie. Chodzi tu zwłaszcza o wymagania ze strony dostawców (producentów, importerów). Oczekują oni od swoich odbiorców utrzymywania odpowiednio wysokich minimalnych stanów magazynowych, co gwarantuje ciągłość oferty. Generalnie jednak w ostatnim okresie, z uwagi na trudny rynek, wymagania względem odbiorców nie są tak rygorystyczne.

- Aktualna sytuacja na rynku wymusza pewne uelastycznienie działań w zakresie logistyki - mówi Krzysztof Socha, prezes Ravak Polska S.A.

- Maj tego roku był jeszcze czasem uzupełniania stanów magazynowych po okresie bardzo dużej sprzedaży. Dopiero pierwsze letnie miesiące będą okresem wyraźnego spadku obrotów. W takiej sytuacji chcąc np. wspierać naszych partnerów handlowych nie możemy ich zmuszać do utrzymywania dużych stanów magazynowych stanowiących w ich przypadku zamrożenie środków obrotowych.

Charakter rynku oraz cechy samych produktów wyposażenia łazienek sprawiają, że ich magazynowanie wciąż opiera się głównie na wykorzystaniu własnych obiektów producentów i importerów. Sytuacja ta rysuje się już nieco inaczej w odniesieniu do środków transportu. Producenci i importerzy coraz powszechniej korzystają z usług wyspecjalizowanych firm, co pozwala na ograniczanie kosztów. Według opinii specjalistów jest to model, w kierunku którego ewoluować będzie

zarządzanie logistyką nie tylko w firmach opisywanej branży, ale również w całej gospodarce.

- Tendencja, którą możemy zauważyć w ostatnim czasie, a która utrzyma się w przyszłości to outsourcing usług logistycznych, w szczególności transportowych i magazynowych - mówi Grzegorz Cupta, szef dystrybucji w firmie Sanitec Koło. - W przypadku nowych usług, innowacje muszą być ściśle związane z oczekiwaniami klientów, wyrażanymi lub przewidywanymi przez nich. Jak zwykle istotne będzie wsparcie kierownictwa, budowanie otwartego i elastycznego środowiska w przedsiębiorstwie sprzyjającego innowacyjności oraz wsparcie zarządzania procesami logistycznymi (coraz częściej łańcuchami dostaw - Supply Chain Management-SCM) i systemami informatycznymi mierzącymi jakość i efektywność tych procesów.

TRANSPORT - STRUKTURALNE BARIERY. Przepływ towarów pomiędzy głównymi uczestnikami rynku (dostawcy-dystrybutorzy) opiera się zwykle - z pewnymi wyjątkami - na modelu, w którym dostawy realizowane są na koszt dostawcy. Inny model (najbardziej znany przykład to rodzimy sektor płytkarski) to sytuacja, w której duzi odbiorcy (dystrybutorzy) niemal całkowicie biorą transport na siebie. Upowszechnienie się konkretnego rozwiązania w określonych segmentach rynku wynika z jego szczegółowych uwarunkowań.

Koszty transportu, będące prostą funkcją cen paliwa i środków transportowych, w ostatnim okresie wzrosły zauważalnie i wiele wskazuje na to, że trend ten będzie zachowany także w przyszłości. Niewątpliwie komplikuje to zadania w zakresie minimalizacji kosztów transportu, ale jednocześnie z drugiej strony zmusza do bardziej racjonalnego gospodarowania nim (nowoczesny ekonomiczny tabor, skrócenie czasu przestojów itp.). Transport na terenie Polski spotyka się zresztą z innego typu, niejako \"tradycyjnymi\" już utrudnieniami.

- Wśród barier w zakresie logistyki wymienić można nie najlepszy stan infrastruktury w Polsce; odnosi się to szczególnie do stanu dróg - mówi Wiktor Kępiński, dyrektor logistyki w firmie Onninen Sp. z o.o. - Nasza firma posiada 31 punktów sprzedaży w całej Polsce, do których transportujemy produkty z nowego centrum dystrybucyjnego. Lepszy stan infrastruktury oczywiście wpłynąłby bardzo pozytywnie na poziom naszych usług logistycznych.

To właśnie zły stan infrastruktury transportowej jest najczęściej wymienianym utrudnieniem w zakresie zarządzania logistyką w Polsce. Dotyczy to w szczególności braku autostrad na głównych ciągach komunikacyjnych i dróg o odpowiedniej nośności i przepustowości. Stan techniczny dróg, z wieloma ograniczeniami, wpływa na zmniejszenie przepustowości i wydłużenie czasu przewozu wyrobów do klienta.

Przy minimalizowaniu kosztów transportu i zabezpieczaniu się przed wspomnianym niedostatecznym stanem infrastruktury istotnego znaczenia nabiera lokalizacja obiektów magazynowych. Przykładem jest nowe, oddane do użytku w maju tego roku centrum dystrybucyjne firmy Onninen, zlokalizowane w Teolinie k. Łodzi, czyli niemal w geograficznym środku Polski. Inna tendencja to lokalizowanie magazynów (i siedzib firm) przy głównych ciągach komunikacyjnych. Przykładem może tu być prawdziwe \"zagłębie\" siedzib dużych firm przy trasie łączącej Warszawę z Berlinem (szczególnie gmina Tarnowo Podgórne).

POLSKA W UE - NOWE ZASADY. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło całkowicie nowe warunki w zakresie prawno-fiskalnej obsługi wymiany wewnątrzwspólnotowej. Po pierwszych obawach związanych z opóźnieniami Polski w zakresie dostosowywania naszych przepisów regulujących zasady tej wymiany, polskie firmy z zadowoleniem przyjęły nowe zasady prowadzenia działalności handlowej. Jest to o tyle ważne, że trudno obecnie wskazać na polskim rynku wiodącą firmę branży wyposażenia łazienek, która w swej działalności byłaby całkowicie uniezależniona od kontaktów z zagranicą. Nowe regulacje w zakresie wymiany wewnątrzwspólnotowej i stosowanie jednolitego prawa celnego zaowocowały znacznymi ułatwieniami w transporcie międzynarodowym: obniżyły się koszty transportu, wyeliminowane zostały koszty związane z odprawą celną, skróceniu uległ także bezwzględny czas dostawy towaru do klienta.

- Można powiedzieć, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej \"ucywilizowało\" relacje pomiędzy producentami a firmami handlowymi w zakresie oczekiwań tych ostatnich - dodaje Mirosław Kurzel z firmy Bims Plus. - Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych firm handlowych, takich jak nasza. Obecnie współpracujemy z ponad 300 dostawcami, jednak szczególnie skupiamy się na kilkunastu najważniejszych. Rozwiązania opracowane i wdrożone w kontaktach z największymi dostawcami są przez nas następnie stosowane w przypadku pozostałych kontrahentów.

Najbliższy okres na pewno wystawi rynek materiałów budowlanych na poważną próbę. To, którzy z jego uczestników wyjdą z tej próby obronną ręką będzie w znacznym stopniu zależało od jakości zarządzania procedurami logistycznymi i wdrażania najbardziej efektywnych rozwiązań w tym zakresie.

 

ANDRZEJ TOPCZEWSKI

ZDJĘCIA: SERWIS FIRM

 

 

Krzysztof Socha, prezes Ravak Polska S.A.

 

- Wypracowane przez nas mechanizmy, za pomocą których produkty trafiają do naszych partnerów handlowych, a następnie do finalnych odbiorców są dopracowane i funkcjonują niezawodnie, co potwierdza się w codziennej działalności firmy. Nie oznacza to wcale, że nie można w racjonalny sposób minimalizować kosztów tej działalności. Ostatnie zmiany w zakresie przepisów regulujących zasady transportu drogowego spowodowały, że utrzymywanie własnego parku transportowego staje się niecelowe. Efektywniejsze staje się skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy transportowej, która bierze na siebie spełnienie np. rygorystycznych wymagań dotyczących czasu pracy kierowców itp.

Nasze zadanie w zakresie logistyki jest bardzo proste - musimy po prostu sprawić, aby produktów marki Ravak nie zabrakło dla klientów, którzy wyrażą chęć ich nabycia. To m.in. właśnie dlatego utrzymujemy w naszym centralnym magazynie zapas, który odpowiada co najmniej miesięcznemu zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez rynek. W niezawodny sposób zabezpiecza to nas przed czynnikami, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na ciągłość oferty, np. nierytmiczne dostawy komponentów do producenta w niektórych okresach roku.

 

 

Lech Mielnik, prezes zarządu Hans Grohe Sp. z o.o.

 

- W przypadku kierowania logistyką w przedsiębiorstwie pierwszoplanowe znaczenie ma m.in. zbieranie informacji z rynku i jego otoczenia oraz właściwe i szybkie reagowanie na nie. Jako przykład mogą posłużyć wydarzenia ostatniego półrocza. Okres bezpośrednio poprzedzający przystąpienie Polski do UE w pozytywny sposób zweryfikował funkcjonowanie systemu logistyki w naszej firmie. Na co dzień np. przy ustalaniu minimalnych stanów magazynowych kierujemy się bardzo wieloma czynnikami, w tym m.in. poziomem sprzedaży w poprzednich okresach itp. W ostatnim czasie w naszych przewidywaniach uwzględniliśmy dodatkowo możliwość znacznego wzrostu popytu, co okazało się słuszne. Sprawny przepływ informacji pomiędzy właściwymi przedmiotowo komórkami organizacyjnymi firmy (przy dużej elastyczności producenta w Niemczech w zakresie szybkiego reagowania na płynące z rynku sygnały) sprawił, że mogliśmy w stosunkowo szybki i niezakłócony sposób realizować dostawy praktycznie we wszystkich grupach asortymentowych. Jest to doceniane tak przez kontrahentów, jak również przez finalnych odbiorców naszych produktów. Jednym z kluczy do sukcesu w takim przypadku jest umiejętna implementacja narzędzi informatycznego wspomagania procesu decyzyjnego, bez których w zasadzie nie można sobie wyobrazić funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.

 

Marek Wójcikowski, dyrektor generalny Opoczno S.A.

 

- Szeroko pojęty system logistyczny jest pochodną wielu czynników, które warunkują jego funkcjonowanie. W przypadku np. reprezentowanej przez nas branży ukonstytuował się model, w którym odbiorcy odbierają wyroby od producentów. Wynika to m.in. z faktu, że po stronie dystrybucyjnej mamy sytuację, gdzie firmy są równocześnie hurtownikami i detalistami. Zauważalna jest także duża grupa wyłącznie detalistów. Oczywiście jest to obraz dynamiczny, który ulega zmianom. W sposób oczywisty będzie on dryfował w kierunku konsolidacji w dużej mierze na skutek coraz mocniejszej pozycji dużych sieci marketów budowlanych oraz specjalistycznych punktów sprzedaży produktów wnętrzarskich, jak również w wyniku wyodrębnienia grupy odbiorców spełniających tylko funkcje hurtowe. Po stronie dostawców mamy sytuację umacniania się firm polskich i zmniejszający się udział importu z Włoch i Hiszpanii. Prowadzi to w sposób naturalny do konsolidacji po stronie dostawców i proces ten będzie postępował. Wreszcie najważniejszy element, czyli konsument, który poprzez rozwój swoich potrzeb bezpośrednio wywiera presję na cały łańcuch dostaw. Nacisk na wzornictwo (duża liczba kolekcji) i serwis okołosprzedażowy powoduje, iż układ bezpośrednich relacji odbiorca-dostawca jak na razie jest najbardziej efektywny w spełnieniu oczekiwań konsumenckich. Wreszcie, zasobność portfeli konsumenckich, jak również siła finansowa dystrybutorów będą wyznaczały dynamikę kolejnych, nieuchronnych zmian.

 

 

 

 

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA W LOGISTYCE

Informatyczne narzędzia komunikacji z partnerami biznesowymi mają obecnie pierwszorzędne znaczenie nie tylko w zarządzaniu logistyką, ale również całą firmą. Przykładem udanego wdrożenia takiego systemu jest firma Sanitec Koło, która 3 lata temu zdecydowała się na wdrożenie rozwiązań EDI (elektroniczna wymiana danych). W jej przypadku duże znaczenie miało wcześniejsze wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SAP, który pomagał optymalizować kluczowe procesy wewnątrz firmy. Tam jednak, gdzie procesy zaopatrzenia lub sprzedaży \"stykały\" się z partnerami biznesowymi (zaopatrzenie - dostawcy, sprzedaż - odbiorcy, księgowość - urzędy i banki) sytuacja nie była już tak korzystna. Dochodziło m.in. do wielokrotnego przetwarzania tych samych danych, co przyczyniało się do opóźniania i zaginięcia pojedynczych dokumentów lub przekłamywania danych np. podczas ich ręcznego przepisywania. Firma zadecydowała więc o rozszerzeniu stosowania narzędzi informatycznych na obszar komunikacji ze wszystkimi partnerami biznesowymi - chodziło tu właśnie o rozwiązania EDI (elektroniczna wymiana danych). Pierwszym partnerem biznesowym Sanitec Koło stała się jej siostrzana spółka - Keramag. Następnym krokiem było wdrożenie pełnego rozwiązania EDI integrującego przepływ danych bezpośrednio pomiędzy systemami informatycznymi partnerów biznesowych. W połowie 2001 roku firma wdrożyła rozwiązania EDI łączące ją z pierwszym z kluczowych odbiorców, siecią hurtowni artykułów wyposażenia łazienek. Wysiłki te doprowadziły do zmniejszenia kosztów współpracy B2B (business-to-business) oraz do jej usprawnienia - lepsza komunikacja, niższe koszty, oszczędność pracy w działach sprzedaży itp.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA