Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej sprawiło, że polskie firmy w krótkim czasie znalazły się w granicach największego na świecie organizmu gospodarczego i szeroko traktowanego rynku, jakim jest Wspólnota. Wyniki jednej z wielu analiz w zakresie \"łazienkowego\" wycinka tego rynku oraz prognoz na najbliższe lata przedstawia niniejsza prezentacja.

Wielu polskich producentów szeroko ujętego wyposażenia łazienek jedną z najważniejszych szans rozwoju działalności upatruje w intensywniejszej sprzedaży na rynkach krajów Unii Europejskiej. Jest to o tyle ważne, że co najmniej do 2006 roku przewidywany jest bezwzględny wzrost ich wielkości. Co więcej, niemal we wszystkich przypadkach przewidywany wzrost wielkości sprzedaży ujęty procentowo ma być większy od tego samego wzrostu w ujęciu wartościowym. Zdaje się to potwierdzać tezę o przekierunkowywaniu się popytu zachodnich klientów w stronę wyposażenia tańszego, chociaż odznaczającego się odpowiednim poziomem funkcjonalności, wzornictwa i jakości wykonania.

Jest to pozytywna informacja z punktu widzenia producentów pochodzących z krajów - nowych członków Unii Europejskiej (ale również np. z Turcji). Poziom ich produkcji może zadowalać wysokie wymagania odbiorców z rynków \"starej\" Unii, a poziom cen jest wciąż zauważalnie niższy od rodzimych producentów na tamtejszych rynkach.

W ostatnim czasie podejmowano szereg prób całościowego uchwycenia europejskiego rynku wyposażenia łazienek tak pod względem kwantyfikacji jego obrotów (w ujęciu ilościowym jak i wartościowym), jak i uchwycenia najważniejszych właściwych im tendencji. Wyniki takich badań (abstrahując od ich dokładności i ścisłości) są niezbędnym warunkiem przy podejmowaniu decyzji o angażowaniu się firm z zewnątrz na tamtejszych rynkach (w tym przypadku chodzi głównie o sprzedaż własnych produktów).

Wyniki jednej z takich analiz zawiera niniejsza publikacja. Została ona stworzona na podstawie analizy sporządzonej przez BSRIA, brytyjską organizację badawczą, drogą kilkuset wywiadów z najważniejszymi producentami i dystrybutorami wyposażenia łazienek w Europie. W badaniu tym celowo skupiono się na najważniejszych rynkach Starego Kontynentu, tzn. Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Na potrzeby niniejszej publikacji analizę tę zawęziliśmy jedynie do tzw. \"wielkiej piątki\" europejskich rynków wyposażenia łazienek, tzn.: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Hiszpanii. To właśnie z tych krajów pochodzą najwięksi europejscy producenci wyposażenia łazienkowego, tam tworzone są nowe trendy w zakresie jego projektowania, tam również trafia znaczna część polskiego eksportu.

W analizie tej najważniejsze europejskie rynki wyposażenia łazienek z punktu widzenia asortymentowego rozpatrywane są w ujęciu najwęższym z możliwych. Są one analizowane pod względem sprzedaży wanien, umywalek, postumentów do umywalek, bidetów, misek ustępowych, spłuczek (zbiorników) oraz baterii, czyli grup najważniejszych produktów, dających się łatwo wyodrębnić z całej oferty oraz w mniejszym lub większym stopniu popularnych we wszystkich badanych krajach. Armatura łazienkowa, z uwagi na jej zróżnicowanie oraz znaczny wartościowy udział w rynku wyposażenia łazienek ogółem, zajmuje w opracowaniu szczególne miejsce. Jej rynek został przeanalizowany niejako w sposób oddzielny. W opisanej analizie wskazano konkretnych liderów wybranych europejskich rynków wyposażenia łazienek. Modelowe uproszczenie pozwoliło na wykrystalizowanie głównych tendencji panujących na tym rynku w odniesieniu tak do całego rynku, jak do rynków wybranych krajów.

Od - jakkolwiek interesujących - prognoz w zakresie ogólnego poziomu przewidywanej sprzedaży w poszczególnych grupach produktowych, ciekawsze zdają się być uchwycone w trakcie badań szczególne cechy, zjawiska i prawidłowości właściwe najważniejszym rynkom Starego Kontynentu. Z jednej strony odróżniają je one od reszty Europy, z drugiej zaś mogą ewentualnie decydować o sytuacji (koniunkturze) i przeobrażeniach na tych rynkach w odniesieniu do poszczególnych grup asortymentowych. To z kolei będzie wpływać na przyszłe sytuacje i zachowania producentów oferujących swe produkty na najważniejszych europejskich rynkach.

Załączone przy prezentacji każdego kraju wykresy opisują wielkość rynków wyposażenia łazienek dla wybranych wyrobów w mln USD w latach 2002 i 2006 (prognoza BSRIA) i ich prognozowaną strukturę w roku 2006.

ANDRZEJ TOPCZEWSKI

 

NIEMCY - NIEKWESTIONOWANY LIDER

Niemcy ze swoim wielkim potencjałem zajmują w analizie pierwsze miejsce. Sytuacja na tym rynku ma szczególne znaczenie dla polskich eksporterów szeroko ujętej branży wyposażenia łazienek. Współdecydują o tym także: bezpośrednie sąsiedztwo naszych krajów oraz aktualna, wysoka pozycja jaką Niemcy zajmują na liście odbiorców polskiego eksportu w tej dziedzinie.

Niemcy, poza pierwszą pozycją w Europie zajmują czwarte miejsce na świecie wśród krajów o największej sprzedaży wyposażenia łazienkowego. W 2002 roku na Niemcy przypadało 22% całego europejskiego rynku w ujęciu wartościowym i 17% w ujęciu ilościowym. Działo się tak pomimo kryzysu branży budowlanej, który dotknął Niemcy kilka lat temu. Dopiero obecnie zauważalne są pozytywne symptomy i na dwa kolejne lata przewidywany jest wzrost w granicach 8% (ilościowo) i 6% (wartościowo).

- Ponad 1/3 wyposażenia łazienek sprzedawanego w Niemczech pochodzi z importu, głownie z pozostałych krajów UE. Pomimo zdecydowanie wyższych cen zauważalnie rośnie tam sprzedaż wanien z systemami hydromasażu.

- Segment spłuczek jest w Niemczech zdominowany przez systemy podtynkowe (duża liczba wytwórców oferujących produkty wysokiej klasy). Co więcej, wg przewidywań pozycja ta jeszcze się umocni na niekorzyść spłuczek natynkowych.

- W segmencie umywalek zdecydowanie największą popularność mają modele wiszące.

- Szacuje się, że 85% niemieckiego rynku ceramiki sanitarnej jest podzielone pomiędzy czterech dostawców.

BATERIE. Rynek baterii w Niemczech jest bardzo konkurencyjny; najważniejsze pozycje na nim zajmują duże, renomowane, rodzime firmy o ugruntowanej pozycji także na pozostałych rynkach krajów UE. Szacuje się, że 70% całego rynku (w ujęciu wartościowym) należy do 5 producentów. Przewiduje się, że po kilku \"chudych latach\" między rokiem 2004 a 2006 rynek ten zanotuje wzrost rzędu 4-6%.

- Rynek jest zdominowany przez modele jednouchwytowe. Przewiduje się, że najbliższe lata będą okresem umacniania się tej tendencji. Pomimo faktu, że baterie termostatyczne są sprzedawane prawie wyłącznie w wersjach wannowych i prysznicowych, Niemcy zajmują piąte miejsce na świecie, a trzecie w Europie pod względem wielkości ich sprzedaży.

- Niemieccy odbiorcy tradycyjnie cenią proste, minimalistyczne formy oraz klasyczne wzory baterii. Z podobnych względów najbardziej poszukiwane są tam wyroby wykańczane poprzez chromowanie.

- Import armatury łazienkowej w ujęciu ilościowym szacowany jest aż na 44% całej sprzedaży. Jego znaczną część obejmują wyroby oferowane pod zmienionymi markami przez sieci sklepów typu DIY.

 

WIELKA BRYTANIA - ZNACZĄCY POTENCJAŁ

W odróżnieniu od reszty największych krajów UE, drugi pod względem wielkości, brytyjski rynek wyposażenia łazienek jako jedyny nie doświadczył spadku obrotów przełomu dekad. Co więcej, pozytywny trend (ok. 3% rocznej dynamiki) ma być zachowany jeszcze przez co najmniej 2 lata. Brytyjska gospodarka w mniejszym stopniu dotknięta została skutkami globalnej recesji. W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w postrzeganiu łazienki przez Brytyjczyków, zaczęła być ona traktowana nie tylko jako pomieszczenie kąpielowo-toaletowe, ale jako miejsce relaksu. Wywołało to m.in. modernizację tych pomieszczeń; znaczna część domów w Wielkiej Brytanii posiada dwie lub więcej łazienek.

- Zainteresowanie Brytyjczyków przenosi się z wanien w kierunku pryszniców. Segment wanien nie ulega jednk bezwzględnemu osłabieniu. Zarysowała się tu tendencja wzrostu zainteresowania wannami asymetrycznymi, zajmującymi mniej powierzchni (argument dla klientów modernizujących łazienki w starym budownictwie).

- Pomimo faktu, że umywalki stojące są najpopularniejszym typem sprzedawanym w Wielkiej Brytanii, przewiduje się, że ich udział w rynku będzie maleć, mimo bezwzględnego wzrostu sprzedaży. Wielka Brytania stanowi największy w Europie rynek umywalek stojących.

- Import wyposażenia łazienek w ostatnim czasie wzrósł zauważalnie na skutek m.in. redukcji barier o charakterze administracyjnym. Obecnie 1/4 wyposażenia łazienek sprzedawanego na Wyspach Brytyjskich pochodzi z importu.

BATERIE. Wielka Brytania stanowiła w 2002 roku największy europejski rynek armatury (baterii) łazienkowej. W ujęciu ilościowym lokowano ponad 1/5 całej sprzedaży regionu.

Podczas gdy sprzedaż armatury w pozostałych krajach UE utrzymywała się na stałym poziomie lub nawet spadała, w Wielkiej Brytanii osiągała ona dodatnią roczną dynamikę od początku bieżącej dekady (średnio 4% ilościowo w latach 2001-2006 - prognoza).

- Motorem rozwoju brytyjskiego rynku armatury okazała się szczególnie wysoka dynamika sprzedaży baterii prysznicowych. Była ona wynikiem wspomnianego, niespotykanego wcześniej wzrostu zainteresowania prysznicem jako alternatywą dla wanny.

- Brytyjski rynek armatury (wannowej i umywalkowej) jest wciąż zdominowany przez krany (oddzielne dla zimnej i ciepłej wody) co jest skutkiem długoletniej tradycji ich stosowania. Ich udział jednak spada na korzyść baterii jako łatwiejszych i oszczędniejszych w użyciu.

- W przypadku baterii prysznicowych szczególnie dynamicznie wzrasta sprzedaż modeli termostatycznych, które wypierają z rynku dwuuchwytowe modele mieszaczowe. Wielka Brytania jest trzecim na świecie rynkiem pod względem sprzedaży baterii termostatycznych.

- Ok. połowa sprzedawanych na Wyspach Brytyjskich baterii łazienkowych pochodzi z importu, głównie z Włoch oraz krajów środkowego i Dalekiego Wschodu.

 

WŁOCHY - PERSPEKTYWY DLA OJCZYZNY DESIGNU

W zależności od ujęcia (ilościowe/wartościowe) włoski rynek wyposażenia łazienek zajmował w 2002 roku odpowiednio czwarte i trzecie miejsce. W tym samym roku rynek ten zmniejszył swój potencjał; tendencja ta została zachowana także w roku ubiegłym. Pomimo tego prognozuje się, że do roku

2006 rynek ten wzrośnie nawet o 7%.

- Mimo niekorzystnych zjawisk, które dokonały się w ostatnich latach, Włochy pozostają jednym z najważniejszych europejskich rynków jeśli chodzi o wanny z hydromasażem. Przewiduje się, że segment ten będzie się rozwijał znacznie dynamiczniej od segmentu wanien \"standardowych\". Prognozy przewidują jednak, że do 2006 roku udział modeli z hydromasażem w liczbie sprzedawanych wanien ogółem nie przekroczy 20%.

- Spadek sprzedaży wanien w latach 2001 i 2002 pogłębił tendencję do odchodzenia od modeli stalowych na korzyść akrylowych (i z tworzyw sztucznych w ogóle); obecnie wanny akrylowe są popularniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

- Przewiduje się dalsze umacnianie pozycji spłuczek podtynkowych. W segmencie umywalek rośnie popularność modeli meblowych na niekorzyść wersji wiszących i stojących. Pomimo tego te ostatnie wciąż znajdują większą ilość nabywców.

- Włochy są największym na świecie rynkiem bidetów - trafia tam aż 57% całej światowej sprzedaży. Włoski rynek ceramiki sanitarnej ogółem jest wyraźnie zdominowany przez dwóch dostawców, którzy zajmują ok. 55%.

BATERIE. Główną cechą włoskiego rynku armatury łazienkowej (szóstego w Europie pod względem wielkości i czwartego pod względem wartości w 2002 roku) jest jego wielka złożoność pod względem funkcjonujących dostawców (producentów/marek). We Włoszech funkcjonuje 250-300 takich firm. Naprawdę liczących się dostawców jest już niewielu; 33% sprzedaży jest udziałem 4 najważniejszych producentów. Co piąty wyrób armatury łazienkowej sprzedawany we Włoszech pochodzi z importu, głównie z Niemiec.

Pierwsze lata bieżącej dekady nie były łaskawe dla firm sprzedających swe baterie we Włoszech. Prognozy na dwa najbliższe lata są pozytywne, chociaż planowany wzrost jest stosunkowo niewielki i mieści się w granicach 2-3%.

- Rynek baterii we Włoszech jest zdominowany przez modele jednouchwytowe. Prognozuje się, że tendencja ta będzie się umacniać we wszystkich grupach produktowych (modele wannowe, prysznicowe i umywalkowe). Przy tak ustabilizowanym rynku wzrost ten może się dokonywać wyłącznie kosztem spadku zainteresowania modelami dwuuchwytowymi.

- Duża popularność bidetów we Włoszech znajduje odzwierciedlenie w adekwatnym popycie na baterie bidetowe - sprzedaż w ujęciu ilościowym to 55% rynku światowego.

 

FRANCJA - STAGNACJA NA RYNKU

Francja to czwarty pod względem wielkości zachodnioeuropejski rynek wyposażenia łazienek. Rynek ten w ostatnich latach cechował się niemal zerową dynamiką, chociaż w ciągu najbliższych lat przewiduje się tam niewielki wzrost. Mimo tego, planowany poziom sprzedaży ogółem w roku 2006 ma jedynie osiągnąć poziom z roku 2001.

- Także we Francji obserwuje się tendencję zastępowania wanien prysznicami. Zmiany kulturowe, takie jak np. wzrost liczby kobiet pracujących zawodowo spowodowały, że przeciętny użytkownik łazienki dysponuje coraz krótszym czasem, który może poświęcać na poranne czynności toaletowe.

- Umacnia się zapoczątkowany ok. 7-8 lat temu trend wyrażający się w wypieraniu wanien stalowych przez modele z akrylu. Powody tego zjawiska to niższe koszty produkcji i ceny wanien akrylowych oraz bogatsza oferta dostępnych kształtów i rozmiarów.

- Francuski rynek jest zdominowany przez spłuczki natynkowe. Zaczynają one tracić pozycję na korzyść systemów podtynkowych, na które w 2002 roku przypadło 35% sprzedaży. Barierą wzrostu popularności systemów podtynkowych jest m.in. niechęć ze strony instalatorów, którzy muszą udzielać na nie dłuższej gwarancji. W przypadku spłuczek natynkowych, popularne niegdyś zbiorniki ceramiczne są wypierane przez modele z tworzyw sztucznych.

- We Francji siedem marek ceramiki sanitarnej zajmuje ok. 75% rynku. Wyroby z importu stanowią 24% całego rynku wyposażenia łazienek. Główne kierunki importu to Egipt, Turcja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Maroko, Belgia, Europa Wschodnia oraz Daleki Wschód.

BATERIE. W zależności od ujęcia francuski rynek zajmuje w Europie czwarte bądź też trzecie miejsce w segmencie baterii łazienkowych. Według prognoz, w odróżnieniu od pozostałych rynków \"wielkiej piątki\" aż do roku 2006 będzie on doświadczać stałych (ok. 0,2% rocznie) spadków sprzedaży.

- Największą popularnością legitymują się baterie jednouchwytowe. Ich udział jest szczególnie duży (i ciągle wzrastający) w segmencie modeli umywalkowych.

- Rynek francuski szczyci się czwartą na świecie i drugą w Europie wielkością sprzedaży łazienkowych baterii termostatycznych. Szacuje się, że ich sprzedaż będzie rosła we Francji w dalszym ciągu i że będzie to trend co najmniej kilkuletni. Jest (i będzie) to wynikiem obowiązujących we Francji przepisów określających wysokość temperatury wody w sieci c.w.u., co wiąże się ze zwalczaniem bakterii Legionella. W związku z tym segment baterii prysznicowym jest jedynym, gdzie sprzedaż baterii jednouchwytowych zauważalnie spada.

- Ponad połowa sprzedaży baterii we Francji pochodzi z importu, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii; zauważalnie rośnie także import z Dalekiego Wschodu. Rynek podzielony jest między ok. 50 firm, chociaż połowa rynku jedno- i dwuuchwytowych baterii należy w istocie do czterech największych producentów.

 

HISZPANIA - DOMINACJA I ROZDROBNIENIE

Po stagnacji pierwszych lat bieżącej dekady niekorzystna tendencja na rynku hiszpańskim odwróciła się w roku ubiegłym i do roku 2006 ma on wzrosnąć o ok. 1,3% w ujęciu ilościowym i 2,6% w wartościowym.

- Wyposażenie łazienek pochodzące z importu stanowiło w 2002 roku 47% hiszpańskiego rynku; głównym dostawcą pozostaje Portugalia. Rynek ceramiki sanitarnej jest niemal całkowicie zdominowany przez firmę Roca i sześciu innych dostawców, do których należy ok. 90% całej sprzedaży.

- W Hiszpanii wanny z hydromasażem mają znaczny udział w rynku wanien ogółem. Co więcej, przewiduje się, że ten sektor będzie w przyszłości najbardziej perspektywicznym z całego rynku. Prognozowany udział sprzedaży wanien z hydromasażem w ogólnej sprzedaży wanien szacowany na rok 2006 to ok. 16%.

- Inaczej niż jest to w wielu innych europejskich krajach, w sprzedaży dominują wanny stalowe. Jednak nawet w przypadku tak konserwatywnego rynku tendencja ta odwraca się na korzyść wyrobów akrylowych, co wynika m.in. z rosnącej sprzedaży modeli z hydromasażem.

- Chociaż toalety ze spłuczkami natynkowymi stanowią gros sprzedaży, od dłuższego czasu \"depczą im po piętach\" systemy podtynkowe. Przyrost ten nie jest jednak na tyle wysoki, aby spłuczki podtynkowe miały wyjść wkrótce na pierwsze miejsce.

- Hiszpania to drugi na świecie rynek pod względem sprzedaży bidetów (ponad 20% sprzedaży światowej).

BATERIE. Podobnie jak we Włoszech, tak i w Hiszpanii funkcjonuje liczna grupa producentów armatury, zlokalizowanych głównie w północno-zachodniej części kraju (okolice Barcelony). Pięć firm podzieliło między siebie 2/3 rynku, reszta należy do ok. 70 mniejszych dostawców. Ponad 20% baterii sprzedawanych w Hiszpanii pochodzi z importu, głównie z Niemiec, Włoch i Portugalii. Według prognoz hiszpański rynek armatury w latach 2004-2006 będzie powiększał się w tempie 4% rocznie.

- Podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych krajów, baterie jednouchwytowe zdecydowanie zdominowały hiszpański rynek; co więcej przewidywana jest intensyfikacja tej tendencji, szczególnie w segmencie baterii umywalkowych.

- W sektorze baterii prysznicowych (który charakteryzuje się największą dynamiką) przewiduje się spadek zainteresowania modelami jednouchwytowymi na korzyść coraz tańszych termostatów.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA