Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Architekci wybierają najlepsze salony łazienkowe

REKLAMA

„Wybór architekta” to inicjatywa magazynu branżowego “Łazienka”, której celem jest wskazanie najbardziej atrakcyjnych – z perspektywy architektów i projektantów wnętrz – salonów z wyposażeniem łazienek w danym województwie. W związku z tym kontaktujemy się z grupa ok. 30 architektów i projektantów z danego regionu Polski z prośbą o typowanie najlepszych ich zdaniem trzech salonów na danym obszarze. W tej edycji projektu “Wybór architekta” prezentujemy Państwu najlepsze zdaniem architektów oraz projektantów wnętrz salony z wyposażeniem łazienek z województw pomorskiego i śląskiego.


WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

1 miejsce / 136 punktów
AGENA / SOPOT

Szerokość i zróżnicowanie oferty dostępnej w salonie: 4.2
Szybkość realizacji zamówienia: 4.3
Fachowość obsługi: 4.5
Jakość i wygląd ekspozycji: 4.3


2 miejsce / 83 punkty
IMEX TOP / GDAŃSK

Szerokość i zróżnicowanie oferty dostępnej w salonie: 4.4
Szybkość realizacji zamówienia: 4.3
Fachowość obsługi: 3.8
Jakość i wygląd ekspozycji: 4.3

3 miejsce / 48 punktów
FENIKS / SOPOT

Szerokość i zróżnicowanie oferty dostępnej w salonie: 4.5
Szybkość realizacji zamówienia: 4.2
Fachowość obsługi: 4.5
Jakość i wygląd ekspozycji: 4.0


WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

1 miejsce / 126 punktów
SANIMEX / GLIWICE

Szerokość i zróżnicowanie oferty dostępnej w salonie: 4.3
Szybkość realizacji zamówienia: 3.9
Fachowość obsługi: 4.4
Jakość i wygląd ekspozycji: 4.2


2 miejsce / 90 punktów
DAGMA / KATOWICE

Szerokość i zróżnicowanie oferty dostępnej w salonie: 4.4
Szybkość realizacji zamówienia: 4.2
Fachowość obsługi: 4.0
Jakość i wygląd ekspozycji: 4.4


3 miejsce / 57 punktów
QUADRO / KATOWICE

Szerokość i zróżnicowanie oferty dostępnej w salonie: 4.7
Szybkość realizacji zamówienia: 4.2
Fachowość obsługi: 4.7
Jakość i wygląd ekspozycji: 4.5ZASADY GŁOSOWANIA
Bieżąca edycja „Wyboru Architekta” przeprowadzona została na grupie 60 architektów i projektantów wnętrz – 30 z województwa pomorskiego i 30 z województwa śląskiego. Typowali oni najlepsze ich zdaniem trzy salony z wyposażeniem łazienek. Jednocześnie przyznawali im miejsca od pierwszego do trzeciego. Za każde miejsce każdorazowo przyznane zostały im punkty: 10 za pierwsze, 8 za drugie i 5 za trzecie. Dodatkowo ankietowani poproszeni zostali o ocenę wskazanych aspektów funkcjonowania salonów. W skali od 1 do 5 oceniali: szerokość i zróżnicowanie, oferty dostępnej w salonie, szybkość realizacji zamówienia, fachowość obsługi oraz jakość i wygląd ekspozycji.


WYBRANE PRACOWNIE ARCHITEKTONICZNE I PROJEKTOWE, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W GŁOSOWANIU
woj. pomorskie:
  A.W. Studio Wnętrz Halina Brzozowska, Adrianna Liszewska, Agnieszka John, Aranżacja Wnętrz Karolina Sobień, arch. Ewa Zientara, Archander Tomasz Kamiński, Archistudio Robert Dębowski, Archistyl Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka, arch. Anna Olędzka, Architektura Wnętrz – Faltus & Serafin, Ars Pauli Paweł Kamiński, Atmosfera Magdalena Ligocka, Autorska Pracownia Projektowa Macros Maciej Rosa, A_studio, Biuro Kreacja, d Design – Drejza Design, Deka Design, Dep-art Daria Podlaska, Fabryka Wnętrz Lucyna Kołodziejska, Format IV – Katarzyna i Michał Dudko, Gimmigimmi studio projektowe Wojciech Barański, Grupa Architektoniczna „Leonardo” Andrzej Zacharski, Inspiracja Żaneta Filipowska, Justyna Kalinowska, Katarzyna Rembarz – pracownia architektoniczna, Klub Prestiżowych Wnętrz Marcin Ochociński, LEPArt Design, LINIA pracownia architektoniczna Dorota Liniarska, Mansarda mgr sztuki Ewa Karpisiak, Meritum Architekci Maciej Ulasiński
woj.śląskie: A studio Agata Bober, Katarzyna Sołtyńska-Nawratek, AiM Pracownia Architektoniczna Arkadiusz Miśkiewicz, Aleksandra Siedlecka, AM Butor Architekci, Andrzej Wieczorek, ARCHI MA Małgorzata Polok, arch. Michał Sygut, Pracownia Architektury PS Piotr Stanisz, Art-On Pracownia Architektoniczna Paweł Gruszka, atelier 6 Mariusz Seweryn, BMA Projekt, Biuro Architektoniczne Jacek Kaczmarczyk, Bojan vision studio reklamy i architektury, Braf Design Rafał Biskup, Branka-Projekt, Molecules Sebastian Stajno, Ekskluzywne Wnętrze, Ewa Duch, Fero Pracownia Projektowa mgr inż. arch.Mirosław Barcik, Joanna Klajmon-Rusin, Jolanta Lidwin, Kerasu Agnieszka Usarek, Koziarski Pracownia Projektowa, Kubik Studio, Lesarch-Projekt Lechosław Słomka, Magistyle – Architektura Wnętrz Marzena Zakrzewska-Gdowska, Marcin Brzostek

*****

miejsce / 126 punktów
SANIMEX / GLIWICE

*****

­­2 miejsce / 90 punktów
DAGMA / KATOWICE

*****

Bie#żą#ca edy#cja „Wy#bo#ru Ar#chi#tek#ta” prze#pro#wa#dzo#na zo#sta#ła na gru#pie 60 ar#chi#tek#tów i pro#jek#tan#tów wnętrz – 30 z województwa pomorskiego i 30 z województwa śląskiego. Ty#po#wa#li oni naj#lep#sze ich zda#niem trzy sa#lo#ny z wy#po#sa#że#niem ła#zie#nek. Jed#no#cze#śnie przy#zna#wa#li im miej#sca od pierw#sze#go do trze#cie#go. Za każ#de miej#sce każ#do#ra#zo#wo przy#zna#ne zo#sta#ły im punk#ty: 10 za pierw#sze, 8 za dru#gie i 5 za trze#cie. Do#dat#ko#wo an#kie#to#wa#ni po#pro#sze#ni zo#sta#li o oce#nę wska#za#nych aspek#tów funk#cjo#no#wa#nia sa#lo#nów. W ska#li od 1 do 5 oce#nia#li: sze#ro#kość i zróż#ni#co#wa#nie, ofer#ty do#stęp#nej w sa#lo#nie, szyb#kość re#ali#za#cji za#mó#wie#nia, fa#cho#wość ob#słu#gi oraz ja#kość i wy#gląd eks#po#zy#cji.

*****

nazwa salonu: DAGMA Sp. z o.o.
adres: Al. Roździeńskiego 93,
Katowice
rok założenia: 1989
powierzchnia: 1000 m2
liczba boksów łazienkowych: 50
liczba pracowników: 30
oferowane marki: m.in. Floor Gres, Rex, Cerim, Bisazza, Fap, Gardenia Orchidea, Faenza, Fioranese, Dom Ascot, Cotto D’Este, Alfa, Porcelaingres, Appiani, Piemme, Nowa Gala, Paradyż, Hansgrohe, Axor, Duravit
usługi dodatkowe: doradztwo w zakresie doboru asortymentu, porady techniczne, wizualizacje, projektowanie, obsługa inwestycji, dowóz towaru itp.
usługi ukierunkowane na obsługę architektów: np. krajowe i zagraniczne szkolenia dla architektów i projektantów, cykliczne spotkania połączone z prezentacją nowości rynkowych

*****

Szerokość i zróżnicowanie oferty dostępnej w salonie:# 4.3
Szybkość realizacji zamówienia:# 3.9
Fachowość obsługi: #4.4
Jakość i wygląd ekspozycji:# 4.2

*****

nazwa salonu: PHU Sanimex S.j, E.Szuliga, A.Wójcicka, M.Wójcicki 
adres: ul. Łabędzka 24, Gliwice  
rok założenia: 1990   
powierzchnia: 3000 m2 
liczba boksów łazienkowych: 65
liczba pracowników: 21  
oferowane marki: m.in. Alape, Artweger, Artceram, Aparici, Azteca, Baldocer, Bette, Cifial, Catalano, Cordihomei, Duravit, Dornbracht, Durstone, FAP, Grohe, Graff, Gardenia Orchidea, Imola, Impronta, Jacuzzi, Kerasan, Kohler, Koło, Kludi, Kaldewei, Koralle, Keuco, Keraben, Laufen, Momodesign, Novabell, Poolspa, Pomdor, Peronda, Refin, Samo, Sicis, Tagina, TAU, Tres, V&B, Venis, Venus, Versace, Zucchetti, Zehnder
usługi dodatkowe: doradztwo, transport, serwis
usługi ukierunkowane na obsługę architektów: doradztwo techniczne, wyceny, szkolenia techniczne i asortymentowe, szkolenia wyjazdowe u producentów, miejsce do spotkań architekta z klientami

*****

3

*****

nazwa salonu:
QUADRO Centrum
Łazienek Sp. z o.o.
adres: Al. Roździeńskiego 97, Katowice
rok założenia: 2006 
powierzchnia: 860 m2 – salon, 720 m2 –
magazyn
liczba boksów łazienkowych: ponad 40
liczba pracowników: 26
oferowane marki: m.in. Porcelanosa, Casalgrande Padana, Cooperativa Ceramica D’Imola, Tubądzin, Cerdomus, Saloni, Sicis, Bisazza, Leonardo, L’antic Colonial, Vileroy&Boch, Ideal Standard, Noken of Porcelanosa, Duravit, Art Ceram, Globo, Koło, Roca, Keramag, Novellini, Jacuzzi, Hüppe, Novelini, Profiltek, Grohe, Hansgrohe, Ideal Standard, Jado, Kludi, Tres
usługi dodatkowe: doradztwo, projektowanie, wizualizacje, usługi wykonawstwa
usługi ukierunkowane na obsługę architektów: szkolenia architektów w salonie, szkolenia wyjazdowe, dostęp do katalogów, wsparcie techniczne

*****

Szerokość i zróżnicowanie oferty: #4.7
Szybkość realizacji zamówienia:# 4.2
Fachowość obsługi: #4.7
Jakość i wygląd ekspozycji: #4.5

*****

miejsce / 57 punktów
QUADRO / KATOWICE

*****

woj. ŚląSKIE

*****

łazienka  21

*****

salony

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA