REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Ferro zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2016 r.

  • Autor: Ferro / AK
  • 07 cze 2016 16:32
Ferro zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2016 r.

1 czerwca Ferro poinformowało o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r. w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7.

REKLAMA

Zarząd FERRO Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Skawinie i adresem, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania
Finansowego za 2015r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
12. Wybór członków Rady Nadzorczej.
13. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, będące
przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, Zarząd przekazuje w załączeniu (pliki dostępne na stronie Ferro).


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA