Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Siedziba Ferro / fot. Ferro

Zarząd Ferro S.A. informuje, że podjął decyzję o zamiarze połączenia spółek Ferro S.A., Ferro Marketing Sp. z o.o. i Ferro International 2 Sp. z o.o.

REKLAMA

Połączenie będzie polegało na przejęciu przez Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie (adres: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000289768 („Spółka przejmująca") spółek: - Ferro Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie (adres: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000373450 („Ferro Marketing”) oraz - Ferro International 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie (adres: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000510932 („Ferro International 2").

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h."), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, bez wymiany udziałów Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej. W skutek połączenia majątek Spółki przejmującej nie ulegnie zwiększeniu, ponieważ wartość majątku Spółek przejmowanych jest już uwzględniona w aktywach Spółki przejmującej (Spółka przejmująca posiada w Ferro International 2 - 100 % udziałów, w Ferro Marketing – 20 % udziałów bezpośrednio, natomiast łącznie z Ferro International 2 – 100 % udziałów). W związku z powyższym, jak również z uwagi na brzmienie regulacji art. 366 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej. Zgodnie z wymogami k.s.h. zwołane zostanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przejmującej a także Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółek przejmowanych z przedmiotem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie połączenia. Wspólnikom Spółek przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach przejmowanych nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h. Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka przejmująca oraz Spółki przejmowane wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.). 

(źródło: Ferro)


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA