REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Rovese wyemitowało obligacje na 50 mln zł

  • Autor: Ryneklazienek.pl, AK
  • 23 lut 2016 23:47
Rovese wyemitowało obligacje na 50 mln zł

W swoim komunikacje Grupa Rovese informuje, że środki z najnowszej emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności operacyjnej Grupy.

REKLAMA

Zarząd spółki Rovese S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w ramach podpisanej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowy Emisji Obligacji (RB nr 27/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.), Spółka wyemitowała w dniu 22 lutego 2016 roku obligacje kuponowe na łączną kwotę 50 mln PLN. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN.

Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 13.12.2019 roku.

Obligacje są podporządkowane wobec zobowiązań wynikających z umowy kredytu zawartej w dniu 25 kwietnia 2014 r. pomiędzy Emitentem, Opoczno I sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta), Cersanit II S.A. (jednostką zależną od Emitenta), Cersanit III S.A. (jednostką zależną od Emitenta), Cersanit IV Sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta), Cersanit Trade Mark Sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BGŻ BNP Paribas Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. (RB nr 5/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.). Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów.  Odsetki wypłacone zostaną w dniu wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2015 r., wynosi 1,212 mln PLN.

W ocenie Zarządu Spółki w okresie ważności wyemitowanych obligacji, ogólne zobowiązania Emitenta będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.

Łącznie, razem z ww. emisją, w ramach Umowy Emisji Obligacji Spółka wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln PLN, które stanowią ok. 11,6% kapitałów własnych Emitenta, wg stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Z obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta.

Środki z bieżącej emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Rovese.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.11 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA