REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Rovese po III kwartałach 2015 r.

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 23 lis 2015 08:50
Rovese po III kwartałach 2015 r.
fot. Rovese

Grupa Rovese podała wyniki finansowe z III kwartału 2015r. Po dziewięciu miesiącach br. strata netto Grupy jest o ponad 100 mln zł mniejsza niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największy przychód generują płytki.

REKLAMA

Skonsolidowane przychody netto Grupy Rovese ze sprzedaży produktów, towarów i matriałów w III kwartale 2015r. (od 1 lipca do 30 września) wyniosły 507 208 tys. zł (w analogicznym okresie roku 2014 wartość ta wyniosła 523 190 tys. zł).

Natomiast skonsolidowane przychody netto Grupy za okres pierwszych dziewięciu miesięcy roku 2015 osiągnęły wartość 1 375 481 tys. zł (w roku ubiegłym w analogicznym okresie było to 1 362 713 tys. zł). Strata netto Grupy w trzecim kwartale wyniosła 5 336 tys. zł (w roku ubiegłym III kwartał wiązał się z zyskiem: 26 331 tys. zł), a strata netto za 9 miesięcy roku 2015 osiągnęła poziom -76 701 tys. zł ( w roku ubiegłym okres ten to strata rzędu -180 307 tys. zł).

Jeżeli przyglądamy się wynikom jednostkowym spółki Rovese SA - przychody netto za III kwartał 2015 r. wyniosły 276 944 tys. zł (w roku ubiegłym 257 921 tys. zł), a strata netto za III kwartał osiągnęła poziom -12 564 tys. zł (w roku ubiegłym 58 850 tys. zł zysku).

Natomiast wyniki finansowe Rovese SA z dziewięciu miesięcy roku 2015 mówią, iż przychody netto ze sprzedaży osiągnęły poziom 782 264 tys. zł ( w 2014r. było to 710 091 tys. zł), a strata netto wyniosła -304 426 tys. zł (w roku ubiegłym w analogicznym okresie zysk 518 165 tys. zł).

  • Wyniki Grupy Rovese z poszczególnych segmentów osiągnięte za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r. i za okres porównywalny od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. (w tys. zł):

 

Jak można przeczytać w raporcie Grupy Rovese, na osiągnięty przez nią wynik w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 roku istotny wpływ miały czynniki pozaoperacyjne, do których należą przede wszystkim różnice kursowe oraz odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów. Wartość odsetek netto (odsetki przychodowe pomniejszone o odsetki kosztowe) wyniosła -19 641 tys. zł. Ujemne różnice kursowe per saldo (nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi) wyniosły w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 roku -132.192 tys. PLN.

Ww. różnice kursowe są efektem przede wszystkim dewaluacji kursu UAH oraz RUB wobec EUR i składają się na nie głównie różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny bilansowej zobowiązań finansowych jednostek ukraińskich oraz rosyjskich Grupy z tytułu:
- kredytów udzielonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) w EUR, oraz
- pożyczek udzielonych w ramach Grupy w EUR.

Od 1 stycznia do 30 września 2015 roku różnice kursowe jednostek ukraińskich wpłynęły
ujemnie na wynik finansowy Grupy w kwocie 116,5 mln zł, zaś jednostek rosyjskich w kwocie 23,8 mln zł. W związku z tym, iż ww. różnice kursowe dotyczą przede wszystkim wyceny bilansowej, nie miały one istotnego wpływu na przepływy pieniężne Grupy.

Wynik na transakcjach pochodnych rozliczonych w III kwartale 2015 r. wpłynął ujemnie na zysk netto Grupy w kwocie ok. minus 72,2 tys. zł. Wszystkie rozliczone w tym okresie transakcje to transakcje typu forward. Łączna wycena otwartych (niezrealizowanych) transakcji pochodnych na dzień 30.09.2015 r. wynosiła 49,5 tys. zł. Powyższa kwota wpływa dodatnio na zysk netto za III kwartał 2015 r. Niezrealizowane transakcje zostaną rozliczone w IV kwartale 2015 r. w oparciu o bieżące kursy rynkowe walut notowane w dniach wygaśnięcia poszczególnych kontraktów.

 


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA