Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Wzrost przychodów Grupy Ferro w I półroczu 2015 roku

  • Autor: AK
  • 02 wrz 2015 08:47
Wzrost przychodów Grupy Ferro w I półroczu 2015 roku
fot. Ferro

Grupa Ferro przedstawiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 roku. Przychody wzrosły, ale zysk z działalności operacyjnej w tym okresie zmalał w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

REKLAMA

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 141 266,8 tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 18 018,8 tys. zł.

Wartość EBITDA wyniosła 19 098,8 tys. zł. Zysk netto wyniósł 11 924,1 tys. zł.

Wybrane dane finansowe Grupy FERRO wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia tabela.

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

 

w tys.

EUR

 

półrocze / 2015

półrocze/2014

półrocze / 2015

półrocze /2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

141 266,8

130 438,9

34 171,1

31 217,4

Zysk z działalności operacyjnej

18 018,8

18 645,6

4 358,6

4 462,4

Zysk brutto

14 227,6

15 078,2

3 441,5

3 608,6

Zysk netto

11 924,1

13 989,2

2 884,3

3 348,0

Średnia ważona liczba akcji (w szt.)

21 242 655

21 080 253

21 242 655

21 080 253

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)

0,56

0,66

0,14

0,16

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,56

0,66

0,14

0,16

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

12 796,3

(29 760,9)

3 095,3

(7 122,6)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(613,2)

11 726,1

(148,3)

2 806,4

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(7 763,9)

(10 152,2)

(1 878,0)

(2 429,7)

Przepływy pieniężne netto, razem

4 419,3

(28 187,0)

1 069,0

(6 745,9)

XII. Pozycje bilansowe

       
 

stan na 30.06.2015 r.

stan na 31.12.2014 r.

stan na 30.06.2015 r.

stan na 31.12.2014 r.

Aktywa, razem

339 443,4

320 716,3

80 927,8

75 244,9

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

159 487,6

131 643,8

38 023,9

30 885,6

Zobowiązania długoterminowe

29 750,2

38 412,2

7 092,8

9 012,1

Zobowiązania krótkoterminowe

129 737,4

93 231,6

30 931,1

21 873,5

Kapitał własny

179 955,8

189 072,5

42 903,8

44 359,3

Kapitał zakładowy

21 242,7

21 242,7

5 064,5

4 983,9

 

Na dzień 30 czerwca 2015 r. suma bilansowa Grupy FERRO wyniosła 339 443,4 tys. zł. i wzrosła o 18 727,10 tys. zł. w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Po stronie aktywów – aktywa trwałe wyniosły 178 371,7 tys. zł, co stanowiło 52,5 % sumy bilansowej. Aktywa obrotowe na koniec czerwca 2015 r. wyniosły 161 071,7 tys. zł. (47,5 % sumy bilansowej). Po stronie pasywów kapitały własne kształtowały się w dniu 30 czerwca 2015 r. na poziomie 179 955,8 tys. zł, co stanowiło 53 % wartości pasywów.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA